Laborer's Love

Laborer's Love (1922)
Zhi guo yuan
China 30 min.
Ying Yu
Zhegu Zheng
Zhengqiu Zheng