Just Heroes

Just Heroes (1989)
Yee daam kwan ying
Hong Kong 97 min.
Kuan Tai Chen
Kang-Yeh Cheng
Lei Cheng
John Cheung
David Chiang
Tao Chiang
Tina Chin-Fei
Stephen Chow
Paul Chun
Hark-On Fung
Tsan Hsi Hsia
Phillip Ko
Feng Ku
Cally Kwong
Yuk Kee Lau
Danny Lee
Chia Yung Liu
Lieh Lo
Joe Nieh
Fui-On Shing
Chia Tang
Lung Ti
Ching Tien
Niu Tien
Bill Tung
James Wong
Parkman Wong
Ma Wu
Shao Hung Wu
Tse Lin Yang
Fan Wei Yee
Hua Yueh
Woo-ping Yuen
Lei Zhao