Xin nü xing (New Woman)

Xin nü xing (New Woman) (1935)
Xin nü xing
China 101 min.
Sujuan Chen
Banhua Diao
Lianying Fang
Baiqing Fei
Menghe Gu
Jingling Hong
Qiong Liu
Ling Long
Lingyu Ruan
Guanwu Shang
Tianxiu Tang
Moqiu Wang
Naidong Wang
Xu Yin
Junli Zheng
Qianyun Zhou