Xiao Shan Going Home

Xiao Shan Going Home (1995)
Xiaoshan huijia
China 58 min.
Shuzhe Dong
Hongwei Wang
Sheng Yao
Xiaomin Zhou
Liqin Zhu