A Life of Ninja

A Life of Ninja (1983)
Wang ming ren zhe
Taiwán 0 min.
Hung Lieh Chen
Kuan Tai Chen
Ching Feng Chiang
Shu-erh Chin
Yasuaki Kurata
Yun Lan
Kang Peng
Jung Chi Sun
Te-shan Wang
Chi Sang Wong
Hui San Yang
Bo-lin Yin