Orochi (Serpent)

Orochi (Serpent) (1925)
Orochi
Japón 74 min.
Shigeyo Arashi
Tsumasaburô Bandô
Kensaku Haruji
Shizuko Mori
Kinnosuke Nakamura
Yoshimatsu Nakamura
Misao Seki
Utako Tamaki
Momotaro Yamamura
Zen'ichiro Yasuda