Interplanetary Revolution

Interplanetary Revolution (1924)
Mezhplanetnaya revolyutsiya
URSS 8 min.