Majestic Thunderbolt

Majestic Thunderbolt (1985)
Lei ting chu chuan
Hong Kong 90 min.
Kuan Tai Chen
Kei Ying Cheung
Steve Daw
Richard Harrison
Phillip Ko
John Ladalski
Mimo Lawrence
End Tai Sai
Ho Tien
Peng Tien
Allan Wong
Tricia Yen
James Yu