Homewrecker

Homewrecker (1992)
Homewrecker
EEUU 83 min.
Robby Benson
James Chance
Craig Damon
Cecil Davis
Curt Hanson
Lester B. Hanson
Kate Jackson
Sarah Rose Karr
Scott Roberts
Shawna Schuh
Sydney Walsh